Triết lý giáo dục:

Triết lý giáo dục của NAE là “Học để Biết. Học để Làm. Học để Chung sống. Học để Hạnh Phúc”.

Sứ mệnh:

  • Vì một thế hệ công dân Việt Nam tự tin, nhân văn và hội nhập Quốc tế.
  • Vì một thành phố Đà Nẵng sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Tầm nhìn:

Trở thành trung tâm Anh ngữ hàng đầu trong đào tạo tiếng Anh giao tiếp